Obchodné podmienky – Spoločnosť PayToEat

Základné pojmy

 • Spoločnosť Pay to Eat:

  Obchodné meno: PayToEat Slovensko s. r. o
  Sídlo: Hlavná 13/27, 917 01 Trnava, Slovenská republika. Zastúpenie: Maros Janco, Vladimir Repisky
  Bankové spojenie: IBAN: BE16 9671 0835 0174, SWIFT/BIC: TRWIBEB1XXX
  IČO: 53425430
  DIČ: 2121370856

 • Aplikácia Pay to Eat je platforma, ktorá poskytuje virtuálny trhový priestor, a tak umožňuje Reštauráciám a iným gastronomickým jednotkám (ďalej len Reštaurácie) ponúkať ich Položky.

 • Položky: jedlá, nápoje, iný sortiment, ktorý Reštaurácie ponúkajú prostredníctvom Aplikácie Pay to Eat.

 • Rezervačné služby: služba Reštaurácie, ktorá umožňuje Používateľovi zarezervovať si určitý počet miest v Reštaurácii. Rezervačné služby nie sú súčasťou Objednávky.

 • Donášková služba: Reštaurácie môžu ponúkať službu dovozu Objednávky na vopred stanovenú adresu. Donáškové služby nie sú súčasťou Objednávky.

 • Služba kuriér: nezávislý dodávateľ, ktorý zabezpečuje Používateľovi dovoz jeho Objednávky z Reštaurácie.

 • Používateľ je fyzická alebo právnická osoba, ktorá využíva akékoľvek služby Aplikácie Pay to Eat. Jedná sa o objednávanie jedál a iných položiek, ktoré Zmluvné Reštaurácie prostredníctvom Aplikácie Pay to Eat ponúkajú.

 • Reštaurácia je poskytovateľom reštauračných alebo gastronomických služieb a rozvozu jedál a iných Položiek zverejnených na Aplikácii Pay to Eat.

 • Objednávka je zoznam Položiek, ktorý nezahŕňa Donáškové a Rezervačné služby, aj napriek tomu, že Reštaurácie môžu obdržať a pravidelne obdržia zoznam objednaných Položiek v rovnakom čase a spolu s informáciami o:

 1. kontaktných údajov Používateľa: meno, priezvisko a telefonický kontakt Používateľa

 1. informáciách o Donáškových a Rezervačných službách: čas doručenia jedla alebo rezervácie miest v Reštaurácii a adresa, na ktorú má Reštaurácia Objednávku doručiť alebo počet rezervovaných miest v Reštaurácii.

 • Sprostredkovanie donášky je služba, ktorú poskytuje PayToEat, ktorá spočíva v zabezpečení donášky Používateľovej Objednávky z Reštaurácie Používateľovi.

Všeobecné ustanovenia

 1. Pay to Eat umožňuje Reštauráciám uzatvoriť zmluvy o kúpe jedla (ďalej len „Zmluva o kúpe jedla“). Zmluva o kúpe jedla sa sa nevzťahuje na rezerváciu stolov a miest na sedenie v Reštaurácii.

  V prípade využitia Rezervačných služieb Používateľom, Používateľ a Reštaurácia uzatvárajú zmluvu o rezervačných službách (ďalej len Zmluva o rezervačných službách).

  V prípade využitia Doručovacej služby Reštaurácií (ďalej len Doručovacie služby) dochádza zároveň k uzatvoreniu zmluvy o doručení jedla medzi Reštauráciou a Používateľom (ďalej len Zmluva o doručení jedla).

  Zmluva o kúpe jedla, Zmluva o reštauračných službách ako aj Zmluva o doručení jedla je uzatvorená a vzniká medzi Reštauráciou a Používateľom.  Vzťah medzi Reštauráciami a Spoločnosťou Pay to Eat je upravená Zmluvou o spolupráci. Hlavným cieľom Aplikácie Pay to Eat je zjednodušiť a zefektívniť komunikáciu medzi Reštauráciami a jej klientmi (Používateľmi). 

 1. V prípade využitia donáškových služieb sprostredkovaných Aplikáciou PayToEat vzniká Zmluva o sprostredkovaní donáškových služieb medzi Používateľom a Aplikáciou PayToEat. Používateľ pristúpením k týmto Obchodným podmienkam – vyjadrením súhlasu s týmito Obchodnými podmienkami zakliknutím tlačítka „Súhlasím“, uzatvára so Spoločnosťou PayToEat túto Zmluvu o sprostredkovaní služieb.

  Akceptovaním týchto zmluvných podmienok ďalej Používateľ súhlasí s tým, že bude viazaný zmluvnými podmienkami, ktoré stanovujú tieto Obchodné podmienky a jednotlivé špecifické časti, ktoré sú jeho súčasťou (napr. reklamačný poriadok).

  Spoločnosť PayToEat sa v zaväzuje na čas určený Používateľom doručiť Objednávku, ktorú si Používateľ objednal prostredníctvom Aplikácie PayToEat, na adresu určenú Používateľom.

 1. Ak Používateľ vyjadrí nesúhlas s týmito Podmienkami, nebude mať prístup k službám Aplikácie a ani ich nebude môcť využívať.

 2. Spoločnosť Pay to Eat si vyhradzuje právo kedykoľvek a z akéhokoľvek dôvodu Používateľovi zrušiť alebo obmedziť prístup k svojej aplikácii, jej častiam, softvéru, ktorý s touto aplikáciou súvisí, alebo inak limitovať Používateľove možnosti využívania tejto aplikácie.

 3. Spoločnosť si vyhradzuje právo meniť a/alebo dopĺňať obchodné podmienky.

 4. Registrácia Používateľa na Aplikácii Pay to Eat nie je podmienkou pre používanie tejto aplikácie a hlavne zostavenia a zaslania Objednávky Reštaurácii.

 5. Používateľ si môže objednať akékoľvek jedlo, ktoré je uvedené v jednotlivých ponukách Reštaurácií. Používateľ nemôže kombinovať Položky rôznych Reštaurácii v jednej Objednávke.

 6. Používateľ si môže objednať Položky na vopred stanovený čas. Vybrať si môže z dvoch možností:

  1. čo najrýchlejšie pripravenie jedla s doručením a/alebo rezerváciou miest
   (V prípade využitia tejto možnosti by Reštaurácie stanovili presný čas rezervácie miest v závislosti na vyťaženosti danej gastronomickej jednotky.

   alebo

  1. pripravenie a doručenie/alebo rezervácia miest od dvoch (2) a viac hodín, kde si bude môcť stanoviť aj presný čas Objednávky.

  Používateľ súhlasí s tým, že Reštaurácia, tretia strana, za ktorej konanie Pay to Eat nenesie zodpovednosť, môže jeho Objednávku po tom ako ju zaplatil odmietnuť, alebo upraviť napríklad tak, že určí neskorší čas vyzdvihnutia objednávky alebo upraví čas rezervácie miest alebo doručenia v závislosti na vyťaženosti daného reštauračného zariadenia. Reštaurácia môže odmietnuť Objednávku najneskôr do desiatich (10) minút od jej zaplatenia. Používateľ môže Reštauráciou stanovený čas odmietnuť alebo potvrdiť.

 1. Dokončením Objednávky, tak, že:

  1. Objednávka je zaslaná a potvrdená zo strany Reštaurácie (Reštaurácia akceptovala čas určený Používateľom) a Reštaurácia potvrdila aj poskytnutie Reštauračných či Donáškových služieb , alebo

  2. Používateľ vyslovil súhlas s časom upraveným Reštauráciou po tom ako prijala Objednávku (upravenie času sa môže týkať nie len Položiek, ale ja Reštauračných a Donáškových služieb)


  vzniká Zmluva o kúpe jedla, doručení a reštauračných službách v závislosti na obsahu objednávky, medzi Reštauráciou a Používateľom. Na základe tejto zmluvy sa Reštaurácia zaväzuje dodať jedlo Používateľovi a Používateľ sa zaväzuje k zaplateniu ním objednaných Položiek.

 1. Zmluvu o rezervačných  službách a Zmluvu o doručovacích službách uzatvára Používateľ a Reštaurácia vyjadrením súhlasu s presným časom rezervácie alebo dovozu. Od momentu akceptovania času, ktorý Reštaurácia určí ako čas doručenia Používateľom (Reštaurácia môže Používateľom stanovený čas buď to potvrdiť, alebo upraviť—nový čas, ale Používateľ nemusí akceptovať) vzniká záväzná Objednávka. Od tohto momentu nie je možné Objednávku ani s ňou spojené služby odmietnuť.

  Najmä z dôvodu nemožnosti predpovedať vyťaženosť Reštaurácie v momente odoslania Objednávkového formulára Používateľom, nie je možné aby tieto Zmluvy vznikli už pri odoslaní Objednávky.  V prípade odstúpenia od tejto/týchto zmlúv Používateľom, Používateľ nemá nárok na náhradu finančných nákladov spojených s odoslaním a zaplatením Objednávky.

Práva a povinnosti Používateľa

Základné ustanovenia

 1. Používateľ vyhlasuje, že je plne spôsobilý na právne úkony a má viac ako šestnásť (16) rokov. Využívanie Aplikácie Pay to Eat na objednávanie a kúpu položiek je možné len pre Používateľov starších ako (šestnásť) 16 rokov.

 2. Používateľ musí za každých okolností poskytnúť aktuálne, správne a pravdivé údaje.

 3. Používateľ súhlasí s tým, že pri registrácii a inej komunikácii s Pay to Eat bude udržiavať pravdivé, presné, úplné a aktuálne informácie.

 4. Používateľ zodpovedá za bezpečné uchovanie svojich údajov v tajnosti.

 5. V prípade registrácie je potrebné aby Používateľ poskytol Spoločnosti Pay to Eat určité osobné informácie. Tieto informácie sú napríklad meno, adresa, číslo mobilného telefónu a vek, ako aj jeden platný spôsob platby.

 6. Ak to Spoločnosť Pay to Eat priamo nepovolí môže mať Používateľ len jeden účet.

 7. Používateľ nemôže povoliť tretím stranám používať jeho osobný účet a tiež nesmie umožniť osobám mladším šestnásť (16) rokov, aby prijímali Donáškové služby od Reštaurácií pokiaľ Používateľ nie je prítomný.

 8. Používateľ je osobne zodpovedný za činnosti, ktoré sa vykonávajú prostredníctvom jeho osobného konta a to aj v prípade, že nie je prítomný pri používaní účtu inými osobami.

 9. Používateľ sa zaväzuje, že bude vždy zachovávať bezpečnosť a dôvernosť svojho používateľského mena a hesla, ktoré pre potreby založenia tohto účtu uviedol/dla.

 10. Používateľ nemôže previesť svoj účet na inú fyzickú alebo právnickú osobu.

 11. Pokiaľ nebude uvedené inak v samostatnej písomnej zmluve medzi Pay to Eat a Používateľom, služby sa poskytujú výlučne na osobné, nekomerčné používanie Používateľa.

 12. Používateľ sa zaväzuje, že pri používaní Aplikácie Pay to Eat bude dodržiavať všetky platné právne predpisy. Používateľ sa ďalej zaväzuje, že Aplikáciu Pay to Eat nebude používať na účely, ktoré by mohli byť v rozpore s platnými právnymi predpismi alebo ustanoveniami tejto zmluvy. Používateľ súhlasí s tým, že Aplikáciu Pay to Eat nebude využívať na nezákonné činnosti a účely.

 13. Používateľ berie na vedomie a súhlasí s tým, že v niektorých prípadoch môže byť požiadaný o poskytnutie dokladu totožnosti alebo iný spôsob overenia skutočného veku Používateľa. Možnosť požiadať Používateľa o poskytnutie dokladu totožnosti, alebo iného dokladu by sa vzťahovala najmä na situácie ako napríklad Objednávka Položiek, ktoré zahŕňajú alkoholické nápoje, alebo iné látky, či Položky, ktorých predaj je povolený až od istej vekovej hranice. Používateľ si je ďalej vedomý, že v prípade neposkytnutia tohto dokladu mu môže byť odopretá možnosť dokončiť danú Objednávku.

  Používateľ taktiež berie na vedomie, že si Položku, ktorej kúpa je zo zákona vekovo ohraničená (napr. alkoholické nápoje) objedná len v prípade, že dosiahol zákonom stanovený limit. Používateľ berie na vedomie, že Reštaurácia si môže zaúčtovať Položky, ktoré Používateľovi nevydala v prípade ak:

  1. osoby mladšie ako zákonom stanovený limit na predaj týchto Položiek, Položku/y, objednajú a Reštaurácia im ju/ich po doručení alebo v Reštaurácii odmietne vydať,

  2. Používateľ, osoba oprávnená na nákup týchto Položiek, nie je prítomná pri preberaní jedla v Reštaurácii, alebo od donáškovej služby, a preto Reštaurácia odmietne Položku/y vydať,

  3. V iných prípadoch, kedy Používateľ odmietol, alebo nemohol preukázať svoj vek, a Reštaurácia sa na základe opodstatnených dôvodov nazdáva, že Používateľ nie je oprávnený k nákupu týchto Položiek a odmietne Položky vydať Používateľovi.

 1. Používateľ, ktorý nemá registrovaný účet vyplnením a odoslaním Objednávky pristupuje k týmto Podmienkam odoslaním Objednávky Reštaurácii.

 2. Používateľ, ktorý je registrovaným užívateľom Aplikácie Pay to Eat pristupuje k týmto Podmienkam registráciou svojho účtu. Tieto Podmienky sa tak automaticky  vzťahujú na každé vyplnenie a odoslanie Objednávky z registrovaného účtu či iné aktivity, ktoré Používateľ z účtu vykonáva.  

 3. Uzatvorením zmluvy vzniká Používateľovi povinnosť zaplatiť za objednané jedlo, vyzdvihnúť Objednávku a/alebo využiť rezerváciu miest v Reštaurácii a to najneskôr do pätnástich minút od času, ktorý Používateľ stanovil ako čas rezervácie. 

Platba

 1. Používateľ súhlasí s tým, že používanie Aplikácie môže viesť k poplatkom. Používateľ berie na vedomie, že musí zaplatiť za Položky, Rezervačné a Donáškové služby, tj. služby, alebo tovar od Reštaurácie alebo inej tretej strany (ďalej len Poplatky).

 2. Po tom ako pomocou Aplikácie Používateľ zostaví a odošle Objednávku a Reštaurácia ju potvrdí, Spoločnosť Pay to Eat bude konať ako obmedzený inkasný agent prevádzkovateľa Reštaurácie (ktorý je treťou stranou) a v jeho mene zabezpečí Platbu.

 3. Platba poplatkov vyššie opísaným spôsobom sa bude považovať za rovnakú, ako platba, ktorú  by ste vykonávali priamo Reštaurácii.

 4. Všetky poplatky sú splatné okamžite a platbu Spoločnosť Pay to Eat umožní použitím uprednostňovaného spôsobu platby uvedenom na Používateľovom účte, po ktorej Používateľovi Pay to Eat zašle potvrdenie o prijatí platby na e-mailovú adresu, ktorú Používateľ uvedie ako e-mailovú adresu pre potreby komunikácie so Spoločnosťou Pay to Eat.

 5. Ak bude Používateľom primárny spôsob platby stanovený ako exspirovaný, neplatný alebo inak nevhodný na účtovanie, súhlasíte, že Spoločnosť Pay to Eat môže ako obmedzený inkasný agent Reštaurácie, ktorá je treťou stranou, použiť sekundárny spôsob platby, ak je k dispozícii.

Licencia

 1. Týmito zmluvnými podmienkami Spoločnosť Pay to Eat udeľuje Používateľom obmedzenú, nevýhradnú, odvolateľnú a neprenosnú licenciu. Túto licenciu nie je možné poskytnúť ďalej. Slúži výhradne na prístup

  1. k reštauračným, donáškovým a iným službám sprostredkovaných Aplikáciou Pay to Eat a ich používanie na výhradne osobnom zariadení Používateľov  v súvislosti s používaním služieb

   a

  1. používanie akéhokoľvek obsahu, informácií a súvisiacich materiálov prípadne takého obsahu, informácií a materiálov, ktoré slúžia na použitie, ktoré neslúži k obohateniu Používateľov.

 2. Pay to Eat a poskytovatelia licencie Spoločnosti Pay to Eat si vyhradzujú všetky práva, ktoré zahŕňajú aj práva duševného vlastníctva a nie sú výslovne uvedené v týchto Podmienkach.

 3. Používateľ berie na vedomie, že nie je oprávnený:

  1. využívať Aplikáciu Pay to Eat spôsobom, ktorý by mohol, poškodiť, znemožniť, preťažiť alebo zhoršiť funkciu serverov prevádzkovaných Spoločnosťou Pay to Eat alebo jeho partnermi alebo rušiť používanie týchto serverov alebo služieb serveru inými osobami.

  2. získavať ani sa pokúšať získať akékoľvek materiály či informácie tykajúce sa služieb, ktoré aplikácia Pay to Eat sprostredkováva a ktoré nie sú prípadne neboli v čase kedy sa Používateľ pokúsil o ich získanie, verejne prístupné alebo poskytnuté prostredníctvom serverov prevádzkovaných Spoločnosťou Pay to Eat.

  3. odstraňovať hocijaké oznámenia o autorských právach, ochranných známkach či iných právach duševného vlastníctva či majetkových právach.

  4. vyhotovovať odvodené práce založené na Aplikácii Pay to Eat, tieto služby meniť či meniť, prevádzať, odovzdávať, verejne predstavovať či odovzdávať, ani nijako inak využívať služby okrem prípadov, ktoré sú explicitne (výslovne) dovolené Spoločnosťou Pay to Eat.

  5. pokiaľ to platné právne predpisy nepovoľujú analyzovať, rozkladať ani rozoberať kód Aplikácie.

  6. poskytovať odkaz, odzrkadľovať alebo rámcovať akúkoľvek časť Aplikácie.

  7. Zabezpečovať ani inak spúšťať akékoľvek programy alebo skripty za účelom poškodzovania, indexovania, skúmania alebo iného získavania údajov akejkoľvek časti Aplikácie alebo neprimeraného zamedzovania alebo sťažovania prevádzky a/alebo fungovania akejkoľvek časti Aplikácie.

  8. Pokúšať sa získať neoprávnený prístup alebo poškodzovať akýkoľvek aspekt Aplikácie či s nimi súvisiace systémy a siete.

Obsah poskytnutý používateľom

 1. Obsah poskytnutý používateľom (používateľský obsah), zahŕňa textový, zvukový a/alebo vizuálny obsah a informácie vrátane komentárov a spätnej väzby týkajúcich sa Aplikácie Pay to Eat a služieb, ktoré sprostredkováva, žiadostí o podporu a predloženie príspevkov na účely súťaží a propagačných akcií. Pay to Eat môže Používateľovi na základe vlastného úsudku umožniť načítanie, predloženie, zverejnenie alebo sprístupnenie iným spôsobom používateľského obsahu prostredníctvom služieb.

 2. Akýkoľvek používateľský obsah, ktorý Používateľ poskytne, zostáva jeho majetkom. Poskytnutím Spoločnosti Pay to Eat užívateľský obsah, ktorý je výsledkom Používateľovej práce, Používateľ udeľujete Spoločnosti celosvetovú, trvalú a neodvolateľnú licenciu bez poplatkov s právom poskytnúť licenciu ďalej, používať, kopírovať, meniť, vytvárať odvodené práce, distribuovať, verejne zobrazovať či predvádzať a inak využívať akýmkoľvek spôsobom používateľský obsah vo všetkých formách a distribučných kanáloch, ktoré sú v súčasnosti známe, alebo ešte len vzniknú v budúcnosti. Licencia sa vzťahuje aj na akékoľvek súvislosti s Aplikáciou a podnikaním Spoločnosti Pay to Eat a na stránky a služby tretích strán.

 3. Používateľ súhlasí s použitím užívateľského obsahu  bez toho aby mu Spoločnosť Pay to Eat bola ďalej povinná oznámiť jeho použitie alebo žiadať o súhlas. Používateľ berie na vedomie a súhlasí s tým, že si nenárokuje a v budúcnosti nebude nárokovať za žiadnych podmienok a v žiadnej situácii nárok na honorár, finančné ohodnotenie alebo odškodnenie.  To napríklad znamená, že Používateľ súhlasí s tým aby sa ním napísané hodnotenie hodnotenie Reštaurácie objavilo na stránkach tejto ale aj inej reštaurácie, alebo na stránkach, ktoré prevádzkuje Spoločnosť Pay to Eat bez nároku na finančné ohodnotenie zo strany Pay to Eat alebo tretích osôb, ktorých sa takéto použitie môže týkať.

 4. Zaregistrovaním sa Registrovaný Používateľ vyjadruje súhlas s tým, že je majiteľom všetkých práv, licencií, súhlasov a aktualizácií potrebných pre udelenie licencie na používateľský obsah Spoločnosti Pay to Eat.

 5. Používateľ je jediným a výlučným majiteľom všetkého používateľského obsahu.

 6. Akékoľvek používanie ako napríklad načítanie, odoslanie, zverejnenie alebo sprístupnenie užívateľského obsahu Používateľa  Spoločnosťou Pay to Eat nebude obmedzením, porušením práv duševného vlastníctva či odcudzením práv tohto Používateľa, alebo práv iných tretích osôb.  Hore popísané využívanie používateľského obsahu, ktoré Používateľ vyprodukoval, Spoločnosťou Pay to Eat neobmedzuje Používateľove práva, či práva tretích strán, ktoré zahŕňajú práva publicity alebo ochrany osobných údajov. Toto využívanie je zákonné a neporušuje platné právne predpisy.

 7. Používateľ sa zaväzuje, že ním vytvorený užívateľský obsah nie je nijakým spôsobom urážlivý, hanlivý, násilný, prejavom rasovej či inej diskriminácie, pornografický, nezákonný. Taktiež Používateľ súhlasí s podmienkami, ktoré v súvislosti s potencionálnou hore popísanou nevhodnosťou obsahu Spoločnosť Pay to Eat stanoví z vlastnej iniciatívy a to aj nad rámec platných právnych predpisov.

 8. Používateľ súhlasí s tým, že Spoločnosť Pay to Eat môže, bez toho aby o tom Používateľa  informovala monitorovať, kontrolovať, ale aj odstraňovať obsah, na základe vlastného úsudku, čo môže znamenať aj nad rámec platných právnych pravidiel.

Zodpovednosť za dátový prístup a technológie

 1. Počas celého trvania využívania služieb je Používateľovou zodpovednosťou zabezpečiť prístup k dátovej sieti, ktorý umožní používanie Aplikácie Pay to Eat. Na údaje Používateľa v mobilnej sieti a zasielanie odkazov sa môžu vzťahovať sadzby a poplatky. Ak Používateľ pristupuje k službám alebo ich používa zo zariadenia s povoleným bezdrôtovým pripojením tak za takéto poplatky a sadzby nesie výlučnú zodpovednosť Používateľ.

 2. Za zabezpečenie a aktualizáciu kompatibilného hardware ako napríklad mobilný telefón alebo inej technológie, ktorá pomôže Používateľovi sprístupniť Aplikáciu Pay to Eat nesie zodpovednosť Používateľ. Spoločnosť Pay to Eat nezaručuje, že Aplikácia alebo akákoľvek jej časť budú prístupné budú fungovať na akomkoľvek hardvéri alebo technológii. Okrem toho používanie internetu a elektronickej komunikácie môžu spôsobiť nesprávne fungovanie Aplikácie.

Zodpovednosť za škodu a za vady Aplikácie Pay to Eat

 1. Používateľ si je vedomý, že používa Aplikáciu Pay to Eat na vlastné riziko. Spoločnosť Pay to Eat nie je zodpovedná za činnosť Používateľov Aplikácie ani za spôsob akým Používateľia služby Aplikácie Pay to Eat používajú.

 2. Spoločnosť Pay to Eat nenesie žiadnu zodpovednosť za prípadné zneužitie služieb Aplikácie, Používateľom či tretími osobami.

 3. Spoločnosť Pay to Eat nenesie zodpovednosť za škodu, ktorá vznikla Používateľovi alebo tretím stranám ako dôsledok nemožnosti používania Aplikácie Pay to Eat alebo v priamej či nepriamej súvislosti s touto skutočnosťou.

 4. Spoločnosť Pay to Eat negarantuje úplnosť, správnosť, aktuálnosť a pravdivosť informácií zverejnených na Aplikácii Pay to Eat.

 5. Spoločnosť Pay to Eat nenesie zodpovednosť za prípadné konanie jednotlivých Reštaurácií, ktoré vyznačuje znaky nekalej súťaže a nezodpovedá za porušenie autorských práv a iných práv vyplývajúcich z duševného vlastníctva alebo práv ochrany osobnosti, ktoré by mohlo vyplynúť z informácií zverejnených na Aplikácii Pay to Eat.

 6. Spoločnosť Pay to Eat neručí za nepretržitú funkčnosť Aplikácie Pay to Eat, alebo v súvislosti s chybovosťou a nefunkčnosťou Aplikácie Pay to Eat alebo v súvislosti s činnosťou iných používateľov či iných dôvodov.

 7. Spoločnosť Pay to Eat nezodpovedá za plnenie záväzkov plynúcich z práv a povinností, ktoré vznikajú uzatvorením Zmluvy o kúpe jedla, Zmluve o reštauračných službách  alebo Zmluve o doručení medzi Reštauráciou a Používateľom aplikácie ako jej zákazníkom.

 8. Spoločnosť Pay to Eat nenesie zodpovednosť za kvalitu Položiek a služieb, ktoré Reštaurácie poskytujú. Za kvalitu Položiek je zodpovedná Reštaurácia, s ktorou je Používateľ v zákazníckom vzťahu. Pre akékoľvek reklamácie je potrebné kontaktovať priamo Reštauráciu, od ktorej boli Položky objednané.

Reklamačný poriadok

 1. Spoločnosť PayToEat nesie zodpovednosť za vady služieb, ktoré spoločnosť ponúka. Konkrétne sa jedná o riadne a včasné doručenie jedla od Reštaurácie v prípade, že doručenie zabezpečovali kuriéri Aplikácie PayToEat a nešlo o donáškovú službu danej Reštaurácie.

 2. Používateľ je povinný reklamovať služby Spoločnosti PayToEat najneskôr do 48 hodín od objednania na Aplikácii PayToEat, inak akékoľvek nároky túto službu reklamovať zanikajú.

 3. Používateľ môže reklamovať písomne na adresu Hlavná 27, Trnava, 917 01, alebo na emailovej adresu info@paytoeat.sk.

 4. Reklamácia sa vzťahuje na a vybavuje v rozsahu popisu vady, ktorú používateľ vo svojej reklamácii uviedol v písomnom oznámení alebo telefonickom rozhovore. Používateľ pri uplatňovaní reklamácie musí identifikovať číslo Objednávky a popísať presné nedostatky služieb Spoločnosti PayToEat.

 5. Ak Používateľ uplatní reklamáciu, Spoločnosť PayToEat (v najčastejších prípadoch zamestnanec tejto spoločnosti) vysvetlí Používateľovi aké sú jeho práva. Používateľ musí určiť, ktoré z týchto práv si v danom prípade uplatňuje. Prevádzkovateľ je povinný po tom ako sa Používateľ určí, na ktoré práva si uplatňuje, vybaviť reklamáciu ihneď. V zložitých prípadoch najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie. V odôvodnených prípadoch Spoločnosť vybaví reklamáciu do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.

 6. Po tom ako Používateľ určí spôsob akým bude reklamácia uplatnená reklamácia bude vybavená ihneď. Iba v odôvodnených prípadoch je možné vybaviť reklamáciu neskôr. Jej vybavenie však nesmie trvať dlhšie než 30 dní odo dna uplatnenia reklamácie. Po uplynutí lehoty 30 dní na uplatnenie reklamácie má Používateľ právo od zmluvy odstúpiť.

 7. V prípade oneskoreného doručenia Objednávky, ktorú Používateľ reklamoval u Spoločnosti PayToEat v súlade s časťami tejto zmluvy, ktoré sa týkajú reklamácií, má Používateľ nárok na primeranú zľavu z ceny týchto služieb. V prípade výrazného meškania – viac ako 1 hodinu – má Používateľ nárok na vrátenie celej sumy zaplatenej za donáškové služby Spoločnosti PayToEat.

 8. V prípade, že Objednávka nie je Používateľovi doručená vôbec, alebo výrazne mešká (a to viac ako 5 hodín oproti dohodnutému času doručenia) a používateľ reklamoval tieto nedostatky v súlade s ustanoveniami tejto zmluvy týkajúcich sa reklamácií, používateľ má nárok na vrátenie sumy, ktorú Spoločnosti zaplatil a túto platbu doloží Dokladom o zaplatení, ktorý mu Spoločnosť PayToEat vystavila.

 9. Spravidla, sa kompenzácia za reklamáciu z predchádzajúcich dvoch bodov vracia formou poskytnutia kreditu alebo kupónu, ktorý môže Používateľ využiť pri ďalšom nákupe prostredníctvom Aplikácie Spoločnosti PayToEat. Používateľ môže od Spoločnosti PayToEat požadovať inú formu vrátenia tejto sumy.

 10. Príslušnou inštitúciu, ktorá dohliada na dodržiavanie povinností Spoločnosti PayToEat je Slovenská obchodná inšpekcia, Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj, Prievozská 32, P. O. BOX 5, 820 07 Bratislava 27, tel. č. 02/58272 172, 02/58272 104.

Alternatívne riešenie sporov

 1. Spoločnosť PayToEat zamietne žiadosť o nápravu, ktorú jej Používateľ zašle na hore určenú adresu, alebo na ňu neodpovie do 30 dní odo dňa, v ktorom ju Používateľ poslal, Používateľ sa môže obrátiť, v súlade so zákonom č. 391/2015 Z.z. (zákon o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov), na subjekt alternatívneho riešenia sporov. Subjektom alternatívneho riešenia sporov je na území je Slovenská obchodná inšpekcia Prievozská 32, P.O. Box 5, 820 07 Bratislava 27, alebo iná právnická osoba, ktorá je oprávnená túto činnosť vykonávať a je zapísaná na zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov. Tento zoznam je vedený Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky a je dostupný na stránke http://www.mhsr.sk. Používateľ má ako spotrebiteľ právo zvoliť si subjekt, na ktorý sa chce obrátiť. V priebehu alternatívneho riešenia sporu medzi Používateľom a Spoločnosťou PayToEat, spotrebiteľ čiže Používateľ v záujme rýchleho vyriešenia takéhoto sporu, spolupracuje so subjektom alternatívneho riešenia sporov. Takéto riešenie sporov sa týka len takých zmlúv, ktoré boli uzatvorené na diaľku.

 2. V prípade, že sa jedná o cezhraničný spor, Používateľ má právo obrátiť sa na Európske spotrebiteľské centrum. Toto centrum mu poskytne adresu na doručovanie, elektronickú adresu alebo telefonický kontakt na subjekt alternatívneho riešenia sporov, ktorý je príslušný v jeho prípade.

 3. Podľa článku 14 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 524/2013 z 21.05.2013 o riešení spotrebiteľských sporov online, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 2006/2004 a smernica 2009/22/ES, Používateľ má taktiež právo vymáhať svoje práva a uplatňovať svoje nároky, ktoré vyplývajú zo zmluvného vzťahu medzi Spoločnosťou PayToEat a Používateľom, prostredníctvom alternatívneho riešenia sporov online (ďalej iba RSO). Alternatívne RSO je zabezpečované platformou, ktorú prevádzkuje Európska Komisia. Používateľ Aplikácie, ktorý je zároveň spotrebiteľom, je oprávnený využiť možnosť RSO a taktiež si vybrať jazyk, v ktorom bude RSO prebiehať. RSO je dostupné na stránke https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLangu.

 4. Možnosť alternatívneho riešenia sporov je určená len pre Používateľa, ktorý je fyzickou osobou, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Táto možnosť sa týka výlučne alternatívneho sporu medzi Spoločnosťou PayToEat a Používateľom, ktorý spotrebiteľom (fyzickou osobou). Tento spor sa musí týkať spotrebiteľskej zmluvy (napr. Zmluva o doručení jedla) alebo s ňou súvisieť.

Ochrana osobných údajov

 1. Registráviou a/alebo odoslaním Objednávky prostredníctvom Pay to Eat, Používateľ poskytuje Spoločnosti Pay to Eat údaje, ktoré Spoločnosť spracúva v rozsahu, spôsobom a na účely, ktoré sú v súlade s ustanoveniami nariadenia 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 2. Spoločnosť Pay to Eat spracúva osobné údaje na účel uzavretia a plnenia Zmluvy o spolupráci, Zmluvy o kúpe jedla, v niektorých prípadoch aj Zmluvy o doručení jedla& a Zmluvy o rezervačných službách a plnenia záväzkov vyplývajúcich z plnenia týchto zmlúv, alebo v súvislosti s nimi, na účel vedenia účtovnej a daňovej evidencie, na účel pri vybavovaní Objednávok a Rezervácií, vystavovaní faktúr, doručovaní Objednávok, evidencii Objednávok, a pri vybavovaní niektorých reklamácií, žiadostí alebo sťažností dotknutých osôb. Viac informácií k spracúvaniu osobných údajov a o zásadách spracúvania osobných údajov Spoločnosťou Pay to Eat určených pre Používateľov služieb Pay to Eat nájdete tu.

 3. Spoločnosť Pay to Eat informuje, že v zmysle § 62 ods. 3 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších právnych predpisov môže Používateľa oslovovať s volaniami, zasielaním e-mailov a SMS správ na kontaktné adresy, ktoré uviedol pri registrácii na účely priameho marketingu vlastných tovarov a služieb.

 4. Spoločnosť Pay to Eat bude spracúvať osobné údaje po dobu trvania zmluvného vzťahu.

 5. Nesúhlas so zasielaním e-mailov alebo SMS môže Používateľ kedykoľvek oznámiť Spoločnosti Pay to Eat na e-mailovú adresu info@paytoeat.sk.

Odstúpenie od zmluvy

 1. Používateľ odsúhlasením týchto Obchodných Podmienok Spoločnosti PayToEat v procese odsúhlasenia Objednávky, zároveň vyjadruje výslovný súhlas s poskytnutím gastronomických, Reštauračných, Donáškových a sprostredkovateľských služieb, pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy (14 dní odo dňa uzavretia zmluvy o sprostredkovaní doručenie jedla).

 2. V zmysle § 7 ods. 6 písm. a) zákona č. 102/2014 Z.z. udelením tohto súhlasu Používateľ stráca právo na odstúpenie od Zmluvy o sprostredkovaní doručenia jedla, Zmluvy o kúpe jedla, Zmluvy o reštauračných službách a Zmluvy o doručení (donáška Reštaurácie).

Zľavy, kampane a propagačné kupóny

 1. Pay to Eat môže v rámci zľavových a propagačných kampaní uverejniť alebo rozšíriť medzi Používateľmi Aplikácie propagačné kupóny. Prostredníctvom týchto kupónov môže Používateľ získať výhody týkajúce sa Aplikácie a/alebo Rezervačných a Donáškových služieb. Výhody môžu byť podmienené ďalšími podmienkami, ktoré stanoví Spoločnosť Pay to Eat pre daný kupón.